استاد

خیلی دوست دارم یکی از استادام رودرحال خنده توخیابون ببینم,برم پیشش بگم''چیزخنده

داری هست بگوماهم بخندیم!''خنده

/ 0 نظر / 12 بازدید